Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Vyšný Kručov – Návrh

Zverejnené
28. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. novembra 2022 − 12. decembra 2022
Kategória

Prílohy