Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vyšný Kručov