Preskočiť na obsah

História obce

1391

Najstaršia písomná zmienka je z roku 1391. Od stredoveku patrila Rozgonyovcom, Čičvianskemu a Makovickému panstvu, neskôr Desseffyovcom.

1786

 Erb obce tvorí v zelenom poli neskorogotického štýlu biele čerieslo medzi dvoma žltými ratolesťami, nad čerieslom v rohu žlté jablko. Podkladom pre návrh erbu bola obecná pečať pochádzajúca z roku 1786, ktorej odtlačník typária je uložený v štátnom oblastnom archíve v Prešove. Na pečati s kruhopisom „ SIG (illum) POS (sesionis) F KRUCSO 1786“, čo znamená „pečať obce Vyšný Kručov 1786“. V strede je vyobrazené čerieslo medzi dvoma ratolesťami. Vzhľadom k tomu, že toto znamenie je autentické a iné sa už nájsť nepodarilo, stalo sa základom pri tvorbe obecného erbu. O ideový návrh sa postaral profesor Peter Kónya a to po podrobnom rozbore najstaršieho  heraldického prameňa – popísanej pečate. Návrh bol v Bratislave schválený heraldickými komisiami a následne zaslaný na schválenie nášmu obecnému zastupiteľstvu. Graficky sa na jeho spracovaní podieľala firma LIM PO, s.r.o Prešov. Takým istým procesom prešlo aj návrh a schválenie obecnej vlajky.

1787

Počas prvého sčítania ľudu v roku 1787 mala obec 21 domov a 157 obyvateľov.

1828

V roku 1828 – 32 domov a 239 obyvateľov a v roku 1910 v nej žilo 97 ľudí. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne ovocinárstvom a poľnohospodárstvom. Dnes máme 153 obyvateľov a 35 obývaných domov.

1938

V roku 1938 bol  za starostu  zvolený Andrej Gamec Hlavinka a za námestníka starostu Andrej Briško

1945

V roku  1945 sa  predsedom národného výboru sa stal Andrej Gamec  a tajomníkom Ján Paľa vtedy aj keď miestne národné výbory už boli zavedené predsa sa administratíva vykonávala na notárskom úrade v Marhani.

1950

Zmena nastala v roku 1950 kedy začala éra Miestnych národných výborov predsedom sa stal Andrej Kolibaba a obvodným tajomníkom bol Juraj Eštvanik z Marhane.

1954

 V roku 1954 sa predsedom MNV stal Juraj Katuščák a tajomníkom bol Andrej Kolibaba, písomnosti mala na starosti Justína Jarinová-Čigašová z Marhane

1960

Od roku 1960 bol predsedom MNV Ján Hlavinka, tajomníkom sa stal opäť Andrej Kolibaba. V týchto vedúcich funkciách samozrejme za pomoci obecných zastupiteľstiev pracovali až do roku 1985 kedy sa tajomníčkou MNV stala p. Alžbeta Malíková z Koprivnice. 

1989

Po roku 1989, ktorý so sebou priniesol politicke celospoločenské zmeny, funkciu tajomníka nahradil opäť starosta.

1990

Vo voľbách v roku 1990 bol na tento post zvolený p. Andrej Šoltýš, ktorý túto funkciu vykonával 3 volebné obdobia do roku 2002.

2002

V roku 2002 bola za starostku obce zvolená p. Emília Novotná.